Geistlich Bio-Oss® Collagen

Geistlich Bio-Oss® Collagen包含90% Geistlich Bio-Oss® 松质骨颗粒和 10% 猪胶原蛋白。少量的胶原蛋白提高产品的操作性能,而骨填充材料成分则促进有效和可靠的新骨形成。

Geistlich Bio-Oss® Collagen有以下三种型号:

  • 100 mg (0.2 – 0.3 cm3)
  • 250 mg (0.4 – 0.5 cm3)
  • 500 mg (0.9 – 1.3 cm3)